Na stronie www.tchibo.com/pl obowiązuje nowa polityka prywatności w związku ze zmianami RODO o poniższej treści:

1. Administratorem jest Tchibo Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fabrycznej 5. Dane osobowe przetwarzane są w związku ze zgłoszeniem i obsługą reklamacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Każda osoba składająca reklamację ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym do otrzymania kopii danych, prawo sprostowania danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się TUTAJ

2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

3. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

4. Wszelkie dane osobowe gromadzone są w Serwisie na zasadzie pełnej dobrowolności.

5. Administrator danych przetwarza dane podane w ramach korespondencji e-mail możliwej z zakładki "kontakt" na stronie www.tchibo.com/pl w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi, a także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Serwisu oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.

6. Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane przez czas związany z możliwością dochodzenia roszczeń.

7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:

· zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

· w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu’’);

· adekwatnie, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

· prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość”);

· w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”);

· w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

8. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być pracownicy i współpracownicy Administratora, jak również podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz firmy bądź osoby na podstawie odpowiednich umów tj. umowy powierzenia danych.

9. Administrator danych jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

10. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Tchibo zapewnia Klientowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, w tym trybie Tchibo zapewniają także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o wykorzystanych lub udostępnianych przez Tchibo środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych przez Klienta drogą elektroniczną.

11. Każdemu Użytkownikowi Serwisu, którego dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:

· dostępu do danych,

· sprostowania danych,

· usunięcia danych,

· ograniczenia przetwarzania danych,

· prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

· prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12. Sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych w Serwisie następuje poprzez wysłanie wiadomości przez e-maila na adres: obslugaklienta@tchibo.pl

13. Klient ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym powyżej lub w ramach serwisu Facebook.

15. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie, adres korespondencyjny ul. Narbutta 22/23, 02-541 Warszawa lub e-mail: iod@tchibo.pl.

 16. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

· szyfrowanie danych osobowych,

· zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,

· zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,

· regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

17. Aby uczynić Serwis jeszcze bardziej atrakcyjny dla Klienta, Tchibo posługują się plikami „cookies". Plik „cookie" to niewielki plik, zawierający łańcuch znaków, który jest wysyłany do komputera Klienta podczas korzystania z Serwisu. Informacje zbierane automatycznie przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści oferowane przez Tchibo do indywidualnych potrzeb i preferencji Klienta, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klienta z Serwisu. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Administrator danych wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Administrator danych zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania)

18. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies reguluje osobny dokument dostępny do pobrania tutaj.

19. O każdej zmianie polityki Serwis przed planowaną zmianą, zobowiązuje się poinformować Użytkowników Serwisu.